Terms & Conditions

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper : Two-Spirits B.V. h.o.d.n. Two-Spirits Gin
Koper : Een wederpartij die een natuurlijk persoon of een rechtspersoon persoon is 

 

Artikel 2 Overeenkomsten

2.1 Alle door Verkoper gedane aanbiedingen, met Koper gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, krachtens welke Verkoper producten verkoopt en levert van welke aard dan ook, worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Verkoper voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden ingeschakeld.
2.3 Alle door Verkoper gedane aanbiedingen, in welke vorm en onderwerp dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is genoemd. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de order door Verkoper. Verkoper is gerechtigd orders te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een order niet wordt geaccepteerd, deelt Verkoper dit mee binnen maximaal 5 werkdagen na ontvangst van de order. Orders onder voorbehoud worden niet geaccepteerd.
2.4 Afwijking(en) van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover Verkoper de afwijking(en) uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd. Eventuele algemene voorwaarden, welke de inkoop– en levering van Koper beheersen, zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk op de overeenkomst van toepassing zijn verklaard. Afwijking(en), welke op de overeenkomst zijn aanvaard, gelden alleen voor betreffende overeenkomst en niet voor eventuele opvolgende overeenkomsten, tenzij Verkoper en Koper dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.5 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een order houdt in dat de Koper de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. 

 

Artikel 3 Levering, risico en leveringstijden

3.1 Tenzij anders is overeengekomen, draagt Verkoper zorg voor de levering van de producten naar de bestemming(en), welke is/zijn overeengekomen dan wel in de order schriftelijk is/zijn bepaald. Bestemmingswijzigingen of naderhand te bepalen afleveradressen dienen door Verkoper schriftelijk te worden bevestigd.
3.2 Indien en voor zover Koper het transport, vervoer, verzending, of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen andere aanwijzing door Koper aan Verkoper is verstrekt, door Koper bepaald.
3.3 Koper is verplicht de bestelde producten op de overeengekomen bestemming(en) af te nemen op het moment dat Verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien Koper niet aan deze verplichting voldoet, is hij aansprakelijk voor de transportkosten en eventuele alle andere (onvoorziene) extra kosten van aflevering. 3.4 Verkoper is gehouden de producten zodanig behoorlijk en handzaam te verpakken als naar redelijkheid van hem verwacht mag worden.
3.5 Koper is verplicht de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele zichtbare tekorten en/of beschadigingen. Deze tekorten en/of beschadigingen dient Koper binnen 1 werkdag na ontvangst van het geleverde onverwijld schriftelijk aan Verkoper kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Koper geacht wordt al hetgeen geleverd is in goede staat te hebben ontvangen.
3.6 Het risico van producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment waarop deze aan Koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Koper of van een door Koper aan te wijzen derde worden gebracht.
3.7 Verkoper zal de producten leveren conform de termijn(en) die is/zijn bepaald in de orderbevestiging. De vermelde leveringstermijn vangt aan op de datum, waarop Verkoper de order bevestigd heeft. Verkoper heeft het recht de producten uiterlijk 2 werkdagen na afloop van de leveringstermijn alsnog te leveren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
3.8 Indien er op bepaalde producten een afwijkende levertijd van toepassing is, zal deze levertijd door Verkoper zo spoedig mogelijk aan de Koper worden gemeld. 

 

Artikel 4 Prijzen, betaling

4.1 De prijzen voor de aangeboden producten zijn altijd vermeld in Euro, exclusief BTW en transportkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Indien en voor zover met betrekking tot bepaalde producten op factuurbasis wordt gewerkt, dan dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Verkoper heeft het recht om bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling of gehele voldoening van de factuur te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.
4.2 De vervaltermijn van facturen is 14 dagen na factuurdatum. Verkoper is gerechtigd nieuwe leveringen bij niet tijdige betaling op te schorten, onverminderd haar recht tot (gerechtelijke) invordering van het openstaande bedrag over te gaan. In geval van niet tijdige betaling is Verkoper tevens gerechtigd ingaande de eerste dag na de vervaltermijn van de factuur de wettelijke vertragingsrente en € 50,- exclusief BTW administratiekosten te berekenen, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, indien de vordering uit handen wordt gegeven, welke 15% van het verschuldigde bedrag belopen. 

 

Artikel 5 Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen, of één van hen, onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de partij die het betreft kan worden gevergd en welke buiten de schuld van de betreffende partij ligt en evenmin in zijn risicosfeer is ontstaan.
5.2 Partijen zullen elkaar onverwijld schriftelijk waarschuwen, indien zich bij hen een geval van overmacht voordoet.
5.3 Overmacht is in ieder geval: oorlog(sgevaar), burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van medewerkers van Verkoper, brand, overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen resp. stakingen bij Verkoper, c.q. derden, die door Verkoper zijn ingeschakeld of van wie Verkoper voor de uitvoering van zijn opdrachten in belangrijke mate afhankelijk is.
5.4 Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of verzending van de te leveren producten veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting van Verkoper tot levering voor de duur van de bijzondere omstandigheid op.
5.5 Bij langere duur van overmacht dan een termijn van 14 werkdagen, zal ieder van partijen gerechtigd zijn de overeenkomst door een schriftelijke verklaring met aangetekende verzending te ontbinden. Hetgeen in die situatie reeds door Verkoper is verricht zal naar evenredigheid en naar redelijkheid tussen partijen worden verrekend. Partijen zijn dan tegenover elkaar verder noch gehouden, noch gerechtigd tot schadevergoeding.
5.6 Voor zoveel Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nakomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Verkoper blijft volledig eigenaar van de door hem verkochte en geleverde producten tot het moment dat de factuur volledig is voldaan.
6.2 Voor het geval Verkoper zijn in 6.1 genoemde rechten wil uitoefenen geeft Koper reeds nu een onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Verkoper of een door deze aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden alwaar zich eigendommen van Verkoper (kunnen) bevinden, en om die eigendommen mee te nemen. 

 

Artikel 7 Opschorting en Ontbinding

7.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 

a Koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b na het sluiten van de overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper zijn verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd. 

7.2 In geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie of (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van Koper, is Verkoper bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke verklaring met aangetekende verzending reeds voordat de wederpartij in verzuim is geraakt.
7.3 Voorts is Verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
7.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Verkoper op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
7.5 Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 8 Garantie, Reclame

8.1 Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de producten schriftelijk en met behoorlijke omschrijving van de klacht aan Verkoper kenbaar te worden gemaakt op straffe van verval van elke aanspraak ter zake, tenzij de termijn gezien de aard van de reclame redelijkerwijs verlenging behoeft.
8.2 Voor miscommunicatie, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Verkoper, dan wel tussen Verkoper en derden (voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Koper en Verkoper) is Verkoper niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoper. 

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Ingeval van toerekenbare tekortkoming(en) van Verkoper in de nakoming van de overeenkomst zal Koper Verkoper in de gelegenheid stellen om binnen redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In dat geval is Verkoper nimmer tot schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.
9.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door gebreken in producten welke door derden aan Verkoper zijn geleverd. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Verkoper steeds de bedoeling van Koper als leidraad en uitgangspunt neemt.
9.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is steeds, dat de Koper een volgens hem aan de Verkoper toe te rekenen tekortkoming zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan Verkoper heeft gemeld.
9.4 Op de aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel kan Verkoper geen beroep doen wanneer er aan de zijde van de Verkoper sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
9.5 Verkoper is geenszins verantwoordelijk voor enig onverantwoord gebruik van het product door derden.
9.6 Verkoper distantieert zich te allen tijde van overmatig, roekeloos of onverantwoord gebruik van het product en heeft derhalve geen plicht hier verantwoordelijkheid voor te nemen. 

 

Artikel 10 Verantwoord

10.1 Verkoper steunt en verwijst naar de regelgeving omtrent het gebruik van (sterk) alcoholische dranken. Informatie hierover is onder andere te vinden op www.stiva.nl of www.alcoholinfo.nl.
10.2 Koper neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van het product van Verkoper; in Nederland of daarbuiten, passend bij de lokale regelgeving hieromtrent.
10.3 Verkoper ondersteunt en erkent een verantwoord alcoholbeleid. 

 

Artikel 11 Annulering

11.1 Indien een aan Verkoper gegeven opdracht van producten uit het standaard assortiment van de Verkoper, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd, is Koper verplicht een schadeloosstelling aan Verkoper te betalen volgens onderstaand schema, berekend over de factuur of het geannuleerde gedeelte daarvan: 

a bij annulering meer dan 45 dagen voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende overeenkomst zou worden uitgevoerd is Koper niet gehouden enige schadevergoeding aan Verkoper te betalen;
b bij annulering van 30 dagen of korter voor bedoeld tijdstip is Koper gehouden 25 % van de factuur aan Verkoper te betalen;
c bij annulering van 15 dagen of korter voor bedoeld tijdstip is Koper gehouden 75 % van de factuur aan Verkoper te betalen;
d bij annulering minder dan 10 dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 100% van de factuur te betalen. 

11.2 Indien een aan Verkoper gegeven opdracht van een op specifieke wensen van de Koper (zijnde niet een product welke niet in het standaard assortiment van de Verkoper zit), om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd, is Koper verplicht een schadeloosstelling aan Verkoper te betalen van 100%, ongeacht van het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende overeenkomst zou worden uitgevoerd. 

11.3 Annulering van een door een aan Verkoper verstrekte opdracht kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Voor berekening van de schadevergoeding zoals weergeven in 11.1 wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering Verkoper heeft bereikt. 

 

Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, met betrekking tot, voortvloeiende uit of verband houdende met, de overeenkomst waarop deze bepalingen toepasselijk zijn, zullen naar Nederlands recht worden beslist door de civiele rechter van het arrondissement ter plaatse waar Verkoper gevestigd is, behoudens voor zover bepalingen
van dwingend recht anders voorschrijven.
12.2 Wijzigingen van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zullen aan Koper schriftelijk worden medegedeeld, onder toezending van een exemplaar van de nieuw geldende bepalingen. Ingeval Koper niet binnen een maand na toezending schriftelijk bezwaar maakt tegen toepasselijkheid op de lopende overeenkomst(en) beheersen de nieuwe bepalingen de lopende overeenkomst(en); maakt Koper wel en tijdig bezwaar, dan blijven de oude bepalingen en/of voorwaarden van kracht. 

 

Artikel 13 Gegevens

Two-Spirits BV
Christiaan Huygensweg 38
3225 LD Hellevoetsluis
www.two-spirits.co
info@two-spirits.co
KVK: 72259515
BTW nummer: NL859050038B01 
Bankgegevens: NL 24 INGB 0008 5589 65

Our inspiration

Everything we do at Two—Spirits is based on our values; Togetherness, flow, and nature. Through our values we hope to help bring people together to find kindness for each other and ourselves and to befriend this life we have.

Connect